O nás

Naším poslaním je

pomáhať prežiť zdravotný handicap a starobu plnohodnotne a čo najkvalitnejšie

Našou víziou je,

aby klienti denného stacionára žili každý deň ako väčšina z nás – s priateľmi, v centre diania a bez pocitu znevýhodnenia

Kto sme 

Zjednodušená-informácia-o-Dennom-stacionári-MIŠKO

Vznik

Denný stacionár MIŠKO zriadilo občianske združenie Agentúra FÓRUM ŽIVOTA Dolný Kubín, registrované ako  neverejný poskytovateľ sociálnej služby  s aktuálnou kapacitou 20 miest.

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/denny-stacionar/agentura-forum-zivota-hviezdoslavovo-namestie-2190.html?page_id=104960

https://ives.minv.sk/rmno/

IČO: 37902504

Sídlo

Naše zariadenie je situované v centre mesta Dolný Kubín, v blízkosti námestia (oproti parkovisku reštaurácie Marína) na adrese Hviezdoslavovo námestie 2190.

V  stacionári poskytujeme pre zdravotne znevýhodnených  a seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby  sociálne služby ambulantnou formou na určitý čas,  počas pracovných dní v období od 7.15 hod do 16.00 hod.

Služby poskytujeme bez ohľadu na príslušnosť klienta k trvalému pobytu.

Poskytnutím sociálnej rehabilitácie podporujeme a aktivizujeme schopnosti a zručnosti našich klientov, posilňujeme ich návyky pri sebaobsluhe a samostatnosti. Snažíme sa o ich spoločenskú integráciu, udržiavanie sociálnych kontaktov.  Naším cieľom je okrem toho aj  odľahčiť a podporiť rodinu pri starostlivosti o svojho blízkeho.

Ako fungujeme

Čo je potrebné zabezpečiť

Prijímateľ sociálnej služby (ďalej „klient“), alebo jeho príbuzný si zabezpečuje:

 • dovoz a odvoz do a z nášho zariadenia,
 • osobné veci potrebné počas pobytu,
 • lieky a  zdravotné pomôcky.

Stravovanie pre klientov

Podľa dĺžky denného pobytu a požiadavky klienta môže denný stacionár zabezpečiť:

 • donášku obeda do zariadenia,
 • umožniť stravovanie doprovodom priamo do vybranej prevádzky v blízkosti denného stacionára,
 • ohriatie dovezenej stravy,
 • príprava jedla pri spoločných aktivitách.

Náklady za donášku a obed si hradí klient a to podľa výberu stravovacieho zariadenia a obedu. Plnohodnotný obed (polievka a hlavné jedlo) v najbližšej Reštaurácii Savana je v hodnote od 5,90  eur.

Spoločné aktivity

Denné aktivity a program sociálnej rehabilitácie tvorí tím odborných zamestnancov spolu s klientmi zariadenia a sú to napríklad:

 • besedy k zaujímavým a aktuálnym témam
 • pracovné dielne
 • výtvarné dielne
 • divadelné aktivity
 • hranie spoločenských hier
 • cvičenia a hry na podporu kognitívnych schopností
 • učenie k IT zručnostiam
 • jednoduché cvičenia, pohybové aktivity (squash, ping-pong, cvičenie v Happy Holds) a prechádzky
 • čítanie a počúvanie hudby
 • práca v kuchyni a príprava jedál
 • návštevy kultúrnych ustanovizní, historických pamiatok
 • účasť na spoločenských aktivitách mesta

V známom prostredí tak môžu naši klienti podľa svojich potrieb a vôle aktívne tráviť denný čas, prípadne oddýchnuť si v odpočinkovom priestore.

Po dohode môžu priestory zariadenia využiť rodiny našich klientov aj na spoločné stretávanie, napríklad z príležitosti rodinnej oslavy.

Priestory

Všetky naše priestory sú bezbariérové:

 • spoločenská denná miestnosť,
 • odpočinková miestnosť,
 • minitelocvičňa.

V budúcnosti plánujeme denný stacionár rozšíriť aj o:

 • vonkajšie pridružené priestory ktoré využijeme na spoločné pohybové aktivity a
 • minizáhony o ktoré sa budeme starať.

Ako sa stať klientom denného stacionára

O poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári musí záujemca písomne naše zariadenie požiadať a predložiť najmä rozhodnutie obce o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári:

http://dsmisko.sk/index.php/2018/09/26/tlaciva/

Po predložení uvedenej žiadosti, rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári a preukázaní príjmových a majetkových pomerov, uzatvárame s každým žiadateľom, prípadne jeho zákonným zástupcom, zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá upravuje všetky podrobnosti fungovania v dennom stacionári. Zmluvu uzatvárame na čas  4 alebo 8 hodín denne. Pred uzavretím zmluvy umožňujeme žiadateľovi absolvovať adaptačný pobyt na dohodnutý čas.

Na základe potrieb, možností,  predstáv  a očakávaní klienta plánujeme spoločne jeho individuálne aktivity.

Vymedzenie činností zo zákona

Komu je podľa zákona sociálna služba poskytovaná:

V zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy zákona a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári poskytujeme: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálnu rehabilitáciu
 • sociálne poradenstvo
 • sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii

V dennom stacionári zabezpečujeme:

 • stravovanie
 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmovú činnosť
 • deťom výchovnú činnosť

V dennom stacionári sprostredkujeme:

 • psychologické poradenstvo

Financovanie denného stacionára 

Denný stacionár je financovaný z viacerých zdrojov:

 • finančným príspevkom z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • finančnými príspevkami na prevádzku denného stacionára z príslušných obcí, v ktorých má prijímateľ sociálnej služby trvalý pobyt; aktuálne z Mesta Dolný Kubín a obcí: Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Žaškov, Medzibrodie nad Oravou, Oravský Podzámok, Chlebnice, Hruštín
 • z úhrad za sociálnu službu prijímateľov sociálnej služby
 • z prostriedkov prijatých na základe  darovacej zmluvy
 • z 2 % podielu zaplatenej dane
 • z iných zdrojov (najmä z grantov)