Tlačivá

 

Žiadosť:

  •   žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Dennom stacionári MIŠKO

TLAČIVO viď na konci pokynov

Povinná príloha k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári:

  • Rozhodnutie mesta/obce o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári
  • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári
  • Potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch žiadateľa

Čo je potrebné pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu?

Mesto alebo obec, príslušné podľa trvalého pobytu žiadateľa, na základe žiadostipredložených zdravotných záznamov, po posúdení zdravotných a sociálnych obmedzení, rozhodne o stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V prípade posúdenia minimálne do III. stupňa, vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári. Pri svojom rozhodovaní prihliada na mieru potreby pomoci pri úkonoch hygieny, obliekaní a vyzliekaní, stravovaní, polohovaní, pri pohybovaní, orientácií v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu, potrebu dohľadu.

Žiadosť vypĺňa a podpíše žiadateľ, alebo jeho zákonný zástupca (napr. rodič), prípadne opatrovník. V prípade zastupovania je potrebné predložiť u žiadateľov  od 18. rokov veku aj rozhodnutie súdu o ustanovení za opatrovníka.

Podmienky predloženia zdravotných záznamov si určuje samotné mesto alebo obec. Tzn., či požaduje na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári Lekársky nález pre účely sociálnych služieb,  prípadne požaduje len správu o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie.

V Dolnom Kubíne si odbor sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu Dolný Kubín na základe predloženej žiadosti zvyčajne sám žiada príslušného zmluvného ošetrujúceho lekára o vyplnenie Lekárskeho nálezu.   

Ak bol žiadateľ posudzovaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a má vydaný komplexný posudok, v ktorom je určený stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby najmenej  III. stupeň, môže pri rozhodovaní mesto alebo obec vychádzať z tohto komplexného posudku (ktorý nahrádza predloženie lekárskeho nálezu alebo zdravotnej dokumentácie). Po doručení uvedených dokladov, spravidla najneskôr do 30 dní, vydá príslušné mesto alebo obec rozhodnutie.

Tlačivá:

Tlačivo Mesta Dolný Kubín:

Tento obsah bol zaradený v Dokumenty. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *